KYOTO

Templo Kinkakuji

China-Japón-Corea-Filipinas 2017